Komisionet

Rreth 70% deri 80% e pronarëve të pasurive te paluajtshme përdorin një agjensi ndermjetesimi gjatë blerjes, shitjes, qiradhenies ose qiramarrjes se tyre. Per sherbimini e kryer, ndermjetesuesit paguhen me komisione nga bleresi, shitesi, qiramarresi ose qiradhenesi, kur  prona shitet ose jepet me qira dhe kur jane mbyllur pagesat pjeserisht ose te plota.

Komisionet e agjensise “Inf 93” Real Estate jane listuar si me poshtë.

 

BLERESI I PASURIVE TE PATUNDSHME:

1.5% e vleres se shitjes.

Agjensia ndihmon bleresin ne gjetjen e prones se duhur, qe i pershtatet kerkesave qe ka, duke i dhene asistence ne te gjithe procesin e blerjes.

SHITESI I PASURIVE TE PATUNDSHME:

3% e vleres se shitje.

Agjensia ndihmon shitesin per shitjen e prones sipas kerkesave qe ka, duke asistuar ne procesin e listimit, shoqerimit te bleresve potenciale, negociatave, sqarimin e detyrimeve qe kane palet ne  procesin e shitjes, etj.

 

QIRADHENESI:

  • Nje QIRA MUJORE PER KONTRATA 1 - 3 VITE.
  • Dy QIRA MUJORE PER KONTRATA 3 - 6 VITE.
  • Tre QIRA MUJORE PER KONTRATA MBI 6 VITE.

Agjensia ndihmon qiradhenesin per  perzgjedhjen e qiramarresit sipas kerkesave qe ka. Asiston ne procesin e negociatave, kontrates, sqarimin e detyrimeve qe ka ne procesin e qiradhenies, etj.

QIRAMARRESI:

  • 50% TE QIRASE SE PARE MUJORE PER KONTRATA 1 - 2 VITE.
  • Nje QIRA MUJORE PER KONTRATA MBI 2 VITE.

Agjensia ndihmon qiramarresin per gjetjen e prones se duhur, sipas kerkesave qe ka. Asiston ne procesin e negociatave, kontrates, sqarimin e detyrime qe ka ne procesin e qiramarrjes, etj.